Konsultacje ws. transportu zeroemisyjnego

Urząd Miasta Płocka prowadzi konsultacje społeczne pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Płocka na temat korzyści i kosztów komunikacji niskoemisyjnej. Konieczność sporządzenia dokumentu oceniającego zasadność wprowadzenia niskoemisyjnego transportu publicznego, zwłaszcza pojazdów elektrycznych wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Według przepisów pojazdami zeroemisyjnymi można uznać jedynie autobusy elektryczne akumulatorowe, autobusy elektryczne z wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz trolejbusy. Ustawa przewiduje również, że miasta do 1 stycznia 2021 r. muszą dysponować w 5% taborem zeroemisyjnym, 10% od 1 stycznia 2023 r., 20% od 1 stycznia 2025 r., i 30% od 1 stycznia 2028 r. Każda gmina co 36 miesięcy musi również sporządzać taką analizę kosztów i korzyści.

Analiza przewiduje budowę na terenie miasta 7 ładowarek dedykowanych dla 40 autobusów elektrycznych (typu plug-in oraz pantografowych), po jednej na pętlach Borowiczki i Kostrogaj, dwóch na pętli Podolszyce oraz trzech na pętli Winiary, szpital. Dodatkowo zajezdnia ma posiadać 22 dwustanowiskowe ładowarki zajezdniowe.

Docelowo całościowemu zelektryfikowaniu mają być poddane linie 0, 3, 7, 10, 19, 20, 22, 26, a częściowemu linie 2 i 14. Uzupełniająco autobusy elektryczne mają obsługiwać linie 15, 24, 31, 33 oraz 35 w porach o zmniejszonym zapotrzebowaniu na autobusy na liniach całkowicie zelektryfikowanych.

Przewiduje się również, że łącznie tabor musi liczyć 117 pojazdów, w tym 44 autobusy o napędzie elektrycznym (38%).

Analiza ocenia też możliwość wprowadzenia trolejbusów w Płocku. Nie jest to nowy pomysł, ponieważ taką opcję rozważano już w minionych latach.

Wymianę autobusów spalinowych na trolejbusy założono w stosunku 1 do 1. Uruchomienie trakcji trolejbusowej przewidziano na liniach 0, 10, 14, 19, 20, 22 i 26, ponieważ obecnie linie te w szczycie komunikacyjnym obsługiwane są przez łącznie 31 autobusów klasy MAXI (12 m). Trasa linii 0, 10, 19 w całości byłaby pokryta siecią trakcyjną, natomiast linie 14, 20, 22, 26 miałyby sieć trakcyjną tylko na części trasy, co zakłada kursowanie trolejbusów z napędem pomocniczym. Łączna długość sieci trakcyjnej dla trolejbusów w Płocku mogłaby docelowo wynieść 50,2 km (w tym jest 3,4 km odcinka jednokierunkowego).

Do obsługi liniowej potrzebnych byłoby 31 trolejbusów klasy MAXI, w tym 2 sztuki w rezerwie. Koszt budowy 1 km sieci trakcyjnej w jedną stronę szacuję się na 2 mln zł netto. Istotnym elementem są podstacje trakcyjne, które powinny być rozmieszczone co około 3 km – koszt budowy 1 podstacji szacuje się na poziomie około 2,1 mln zł netto. Poniżej zestawiono łączne koszty uruchomienia trakcji trolejbusowej w Płocku.

Analizie poddano również możliwość wprowadzenia do eksploatacji autobusów zasilanych gazem CNG lub LNG. Najbliższa stacja CNG znajduje się obecnie w Warszawie, zatem przedsięwzięcie to wiązałoby się z budową nowej stacji lub dostosowaniem obecnej do obsługi nowych pojazdów.  Przewiduje się, że oszczędności wynikające z tankowania gazu ziemnego zamiast oleju napędowego wyniosłyby ok. 15 mln zł (lub 54,4 mln zł w przypadku zniesienia podatku akcyzowego) w ciągu 25 lat. Korzyścią przy wdrożeniu tego rozwiązania jest także ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery względem autobusów o napędzie konwencjonalnym. Niestety w myśl ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, autobusy CNG nie są zaliczane do pojazdów zeroemisyjnych. Wprowadzenie autobusów LNG w Płocku również wiązałoby się z budową nowej infrastruktury (zbiornik kriogeniczny, stanowisko tankowania). Zaletą tych autobusów jest duży zasięg oraz ograniczenie emisji hałasu i szkodliwych gazów do atmosfery względem autobusów diesla. Jednak autobusy LNG również nie są zaliczane do pojazdów zeroemisyjnych.  Analiza wspomina również o możliwości wprowadzenia autobusów wodorowych, jednak technologia ta w Polsce nie jest jeszcze dostępna.

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, który ukończył 16 lat. Swoje opinie, uwagi i wnioski można składać drogą elektroniczną, wysłać pocztą lub przekazać ustnie w ratuszu. Tutaj można znaleźć szczegóły oraz zapoznać się z pełną treścią opisanej analizy. W treści artykułu wykorzystano fragmenty oraz grafiki z analizy.

Dodaj komentarz