Ratusz szuka wykonawcy badań marketingowych

8 marca Urząd Miasta Płocka ogłosił przetarg na przeprowadzenie badań marketingowych w sieci komunikacji miejskiej. Wykonawca będzie miał za zadanie zbadać wielkości napełnień na wszystkich kursach linii miejskich i podmiejskich, w dniu powszednim, w sobotę (przed niedzielą niehandlową) oraz w niedzielę (niehandlową). Wykonawca zobowiązany będzie do zarejestrowania liczby pasażerów wsiadających, wysiadających i pozostających w pojeździe po ruszeniu z każdego przystanku oraz rzeczywistego czasu odjazdu z przystanku początkowego, przyjazdu i odjazdu na przystankach węzłowych, pośrednich oraz przyjazdu na przystanek końcowy dla każdego wykonywanego kursu.

W dalszej kolejności zadanie polegać będzie na przetworzeniu danych z przeprowadzonych badań: sporządzenie zestawień wielkości napełnień, obliczenie średniomiesięcznej liczby pasażerów dla poszczególnych linii (również w przeliczeniu na kilometr), wykonanie opracowania analitycznego (oddzielnego dla linii miejskich i podmiejskich). Opracowanie ma poruszać m.in. poniższe tematy:

  • omówienie wyników badań wraz z oceną wielkości napełnień i w odniesieniu do planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Płocka i gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  • ocenę podaży usług przewozowych liniami na terenie miasta, a także oddzielnie dla każdej gminy,
  • ocenę efektywności wykorzystania poszczególnych linii w każdym z badanych rodzajów dni tygodnia i w przeciętnym miesiącu,
  • projekt zmian rozkładów jazdy zawierający m.in. wytyczne dostosowania usługi do istniejącego (potencjalnego) popytu dla wszystkich typów dni (również w wakacje i święta), optymalną liczbę pojazdów w ruchu (z określeniem wielkości taboru) dla poszczególnych linii oraz optymalne częstotliwości kursowania, propozycje nowych linii lub zmiany istniejących tras.

W przypadku linii podmiejskich wykonawca dodatkowo będzie musiał obliczyć dla każdej z nich efektywność ekonomiczną, w tym m.in. przychodowość, kosztochłonność i rentowność każdego z kursów i każdej linii dla wszystkich typów dni, osobno dla każdej z obsługiwanych gmin, obliczyć strukturę pasażerów (bilety normalne, ulgowe, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, przejazdy bez biletów), obliczyć kwoty refundacji niezbędne do ponoszenia przez poszczególne gminy (dla każdej z linii podmiejskich) z tytułu stosowania ulg i zwolnień z opłat.

Na oferty płocki ratusz czeka do 19 marca 2019 roku. Przy wyborze decydować będzie cena – 60% oraz doświadczenie zawodowe eksperta – 40% (które polegać ma na doświadczeniu w opracowaniu kompleksowych badań wielkości popytu w przynajmniej 5 sieciach komunikacyjnych w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys; dodatkowo za każde kolejne opracowanie można otrzymać 5 punktów).

Podobne badania marketingowe miały miejsce pod koniec 2011 r. Zaowocowały one wprowadzeniem nowego układu komunikacyjnego w 2012 r.

Dodaj komentarz

Back to top button